05 Chiến Lược Doanh Nghiệp Cần Ưu Tiên Để Phục Hồi Nhanh Chóng Sau Đại Dịch

Đỗ Thị Tuyết Ngân business, marketing

Hầu hết các quốc gia đều đang trải qua thời kỳ khó khăn do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 gây nên. Riêng tại Việt Nam, với các giải pháp kịp thời, tình hình dịch bệnh tạm thời được kiểm soát tốt. Cả nước đang hướng đến phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. …